Wymiana/zwrot towaru

WYMIANA

Jeżeli chcesz wymienić towar na inny napisz do nas maila na adres info@AgiWind.com W tytule zamówienia wpisz WYMIANA TOWARU oraz podaj numer zamówienia.

W treści maila wpisz, który towar chcesz wymienić oraz podaj rozmiar na który chciałbyś towar wymienić. W odpowiedzi otrzymasz od nas maila czy posiadanym dany rozmiar na magazynie. Po potwierdzeniu że wymiana jest możliwa proszę wysłać towar za kurierem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Agnieszka Kucharska Zajkowska,ul.Belgradzka 10 m 56, 02-793 Warszawa

Po otrzymaniu przesyłki, wysyłamy wskazany artykuł.

ABY UNIKNĄĆ WSZELKICH WYMIAN PRZED DOKONANIEM ZAKUPU PROSIMY ABYŚ SPRAWDZIŁ SWÓJ ROZMIAR W TABELI ROZMIARÓW. TABELA ROZMIARÓW JEST UMIESZONA JAKO ZDJĘCIE PRZY KAŻDYM PRODUKCIE.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

PAMIETAJ ŻE MASZ 14 DNIOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z regulaminem sklepu oraz obowiązującymi przepisami każdy konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3, Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Jak zwrócić?

Jeśli nie minął termin 14 dni o wyślij maila na adres info@AgiWind.com i wpisz w tytule maila ODSTĄPIENIE OD UMOWY oraz podaj numer zamówienia. W treści maila wpisz, które towary z zamówienia zwracasz. 
Wydrukuj także formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zamieszczony poniżej), wypełnij go i podpisz oraz dołącz do zwracanych towa

Przesyłkę wyślij pocztą listem lub paczka REJESTROWANĄ za potwierdzeniem odbioru na adres:
ART Agnieszka Kucharska Zajkowska, ul.Belgradzka 10 m 56, 02-793 Warszawa

REKLAMACJA W PRZYPADKU KONSUMENTÓW

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: info@AgiWind.com lub pisemnie na adres: ART Agnieszka Kucharska Zajkowska, ul.Belgradzka 10 m 56, 02-793 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

REKLAMACJA W PRZYPADKU PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.